obchodní společnosti

HPI – CZ spol. s r.o.

IČ: 632 19 611

DIČ: CZ63219611

se sídlem Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8002

pro internetový obchod www.hpi.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího HPI – CZ spol. s r.o., IČ: 632 19 611, se sídlem Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8002, a uvádí postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího ještě před objednáním zboží. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

1.3.  Převzetím zboží u kupujícího podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě kupujícího spotřebitele, je okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

1.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

 

2. ZÁRUČNÍ DOBA

2.1. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží Kupujícím.

2.2. Je-li kupující spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

2.3. Je-li kupující spotřebitel, je zákonná záruční doba zboží 24 měsíců, pokud zvláštní právní předpis nestanoví záruční dobu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, a to za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném ke zboží. Není-li ke zboží vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci (tj. od doby uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen si zboží převzít). Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Pro uplatnění reklamace postačuje doložení prodejního dokladu, dokladu o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u Prodávajícího.

2.4. Je-li kupující spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.

2.5. Na žádost kupujícího spotřebitele poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

2.6. Je-li kupující podnikatel, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

 

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.2. Kupující podnikatel je povinen, a kupujícímu spotřebiteli, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

3.3. Reklamaci lze uplatnit odesláním reklamovaného zboží na adresu Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06,

3.4. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doklad prokazující platnost záruky, popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, e-mail, tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Prodávající doporučuje rovněž zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz. čl. 4 nebo 5 reklamačního řádu). Z důvodu snížení rizik před ztrátou, poškozením či zničením reklamovaného zboží prodávající doporučuje odeslat reklamované zboží přepravní společností TOPTRANS, kdy bude kupujícímu poskytnuta 10% sleva z ceny dopravného. Prodávající upozorňuje, že je pouze na kupujícím, jakého dopravce při reklamaci zboží zvolí, a tato skutečnost nemá žádný vliv na vyřízení reklamace. V dalším platí ustanovení čl. 4 a 5 reklamačního řádu a příslušných obecně závazných právních předpisů.

3.5. Kupující podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.6. Záruka se nevztahuje na vady či poškození zboží vzniklé nesprávným užíváním, neodborným, nebo nešetrným zacházením, použitím zboží či a instalací v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, anebo jiného nesprávného zásahu. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží a vady způsobené vlivem živelných katastrof.

3.7. Prodávající není povinen reklamaci uznat, nese-li záruční list či nákupní doklad zjevné známky provedených změn údajů.

3.8. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

4. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE, JE-LI KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL

4.1. Rozpor s kupní smlouvou

4.1.1. Je-li kupující spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4.1.2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.1.3. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4.2. Reklamace

4.2.1. Je-li kupující spotřebitel, v případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

c)  tatáž práva ad. b) náleží kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat; za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu; větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

 

4.2.2. Kupující bere na vědomí, že v případě věcí prodávaných za nižší cenu (slevy) z důvodu vady či nekompletnosti zboží se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4.2.3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po dohodě s kupujícím. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.2.4.    Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.2.5.    Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného či přepravného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. Stejné právo náleží i kupujícímu pro případ odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady věci.

 

5. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE, JE-LI KUPUJÍCÍ PODNIKATEL

5.1. Odpovědnost prodávajícího za vady včetně záruční odpovědnosti se řídí v případě obchodních závazkových vztahů příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění, není-li dále smluvními stranami sjednáno jinak.

5.2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví opravný daňový doklad.

5.3. V případě obchodních závazkových vztahů zde neexistuje zákonné určení lhůty na vyřízení reklamace, avšak i v tomto případě se prodávající snaží vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

5.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

5.5. O vyřízení je kupující informován e-mailem, který uvedl při reklamaci. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí se prokázat platným dokladem totožnosti.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento reklamační řád je platný od 1.4.2015.

6.2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek a je zobrazena webových stránkách internetového obchodu www.hpi.cz.

 

HPI – CZ spol. s r.o.

 

Reklamační protokol - vada ZDE

 

Reklamační protokol - přeprava ZDE

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska